Toelichting

Zoals voorzitter John Schalken heeft geschreven in de 2016 Nieuwsbrief zijn de ontwikkelingen in Zambia en daarmee ook in het kinderdorp de aanleiding geweest om af te reizen naar het land in zuidelijk Afrika. Tijdens het bezoek van de voorzitter van de Zambiaanse Trust Pravin Patel in februari 2016 aan Nederland hebben we samen uitvoerig gesproken over de problemen waar Palabana mee worstelt (zie het artikel van de voorzitter). Tijdens die ontmoeting in Amsterdam heeft het bestuur verslag gedaan van de gesprekken die in de maanden daarvoor met Julie Schurgers zijn gevoerd over de toekomst van het kinderdorp. In die voorgesprekken heeft ze aangegeven haar kennis en ervaring  als adviseur in dienst te willen stellen van de Trust en de Pola van der Donck Stichting. Afgesproken is dat er in het voorjaar van 2016 een delegatie van de Pola van der Donck Stichting met haar op werkbezoek zal gaan.

Delegatie

De bestuursleden Raoul Fransen, Hans van Liempt en onze supporter Erna Verstraete hebben tussen 25 mei en 4 juni 2016 Palabana Kinderdorp bezocht. Ontwikkelingsadviseur Julie Schurgers maakte ook deel uit van de delegatie. Zij ging mee om kennis te maken met de mensen die in Zambia betrokken zijn bij het project dat Pola van der Donck in 2002 heeft opgezet. Daarnaast gaf het haar de mogelijkheid om de situatie in het dorp te observeren.  Op onze beurt zouden wij de gelegenheid krijgen om kennis te maken met personen uit haar netwerk die in de nabije toekomst iets zouden kunnen betekenen voor Palabana.

Belangrijk doel was ook om de medewerking van de Zambiaanse Trust en de medewerkers van het kinderdorp te verkrijgen voor verdere stappen in de toekomst. Het plan is namelijk om ter plaatse verder onderzoek te doen. Vervolgens op grond daarvan een rapport op te stellen met bevindingen en aanbevelingen voor een ontwikkelingsplan voor de korte en langere termijn.

Activiteiten

In de 9 dagen van ons bezoek stonden een aantal belangrijke activiteiten op de agenda:

  • Bespreking met de Trust over de mogelijke doelgroepverbreding met zeer kwetsbare kinderen vanwege armoede van ouders of met een beperking en de nieuwe regelgeving.
  • Regelmatige bezoeken aan het Kinderdorp waarin we een aantal gesprekken hebben gevoerd over de huidige situatie waarin het project zich nu bevindt. Wat is de invloed van de huidige politieke en economische situatie op het dagelijks gebeuren in Palabana? De zorg voor de kinderen, het onderwijs, het Skills Center en de commerciële activiteiten.
  • Gesprekken met Zambianen die hier wonen en werken. Mensen uit het netwerk van Julie Schurgers, die veel ervaring hebben op agrarisch gebied, onderwijs, gehandicaptenzorg, wetgeving, economische ontwikkeling van het gebied waarin het Kinderdorp ligt. Die sectoren die ook van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van Palabana.
  • Bezoek aan de Taonga basisschool in een volksbuurt te Lusaka die al voor het derde jaar met iSchool werkt. Hoe werkt het in de praktijk en wat zijn de ervaringen van die school? (zie Onderwijsontwikkelingen)
  • De overdracht van gesponsorde sportkleding door 2 voetbalverenigingen uit Nederland (zie bericht over Sportmiddag)

Situatie in het Palabana Kinderdorp

Er zijn nu 46 kinderen/jongeren/volwassenen; 26 jongens en 20 meisjes. De leeftijden variëren van 6 tot ca. 22 jaar. Gezien de penibele financiële situatie is er voorlopig een opnamestop ingesteld door de Trust. Opengevallen plaatsen door vertrek van bewoners worden wel opgevuld.

Belangrijk onderwerp van gesprek met de Trust is de mogelijke doelgroepverbreding in de toekomst van HIV/Aids weeskinderen naar ‘kwetsbare kinderen (dus ook kinderen  met een beperking). Om gecertificeerd te blijven zal Palabana moeten voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de Zambiaanse overheid die in de ‘Minimal Standards of Care for Childcare Facilities’ zijn vastgelegd. Daarin spreekt men kortweg van OVC’s (Orphans and Vulnerable Children).

Trustvoorzitter Pravin Patel vertelt:dat er geen middelen zijn voor de aanschaf van gereedschap en materialen voor het Skills Center. Grootonderhoud aan de gebouwen is dringend vereist. De salariskosten van het personeel drukken zwaar op de exploitatie. Het aantal medewerkers is de afgelopen tijd teruggebracht van ca. 40 tot ca. 15. Gevolg daarvan is bijvoorbeeld dat men meer taken krijgt toebedeeld om het aller-noodzakelijkste werk te doen. Behalve de winkelverkoop zijn de andere commerciële activiteiten voorlopig stop gezet wegens gebrek aan middelen en personeel.

De Trust heeft geprobeerd om bedrijven in Lusaka te benaderen om het Kinderdorp op en of andere manier te sponsoren. Tot nu toe zonder resultaat.

De Trust stelt samenwerking met Julie op prijs en gaat akkoord dat zij in het najaar van 2016 weer naar Zambia komt om het zogenaamde NASA (Needs Assessment and Situational Analysis) onderzoek uit te voeren in het Kinderdorp, Als het daaruit voortvloeiende rapport klaar is zal er weer overleg zijn tussen de Trust en de Stichting.


Onderwijsontwikkelingen

Tijdens het ochtendprogramma zitten de kinderen op school. ’s Middags worden buiten taken verricht in groepen: o.a. onderhoud boomgaard, tuin, dieren verzorgen in de paddock. Per maand worden de taken gewisseld. Het is een soort praktijkonderwijs van verschillende werkzaamheden in verschillende sectoren.

Het management wil in het schooljaar 2017 meer kinderen vanuit de omgeving toelaten op de basisschool om de integratie met de omgeving te verbeteren. De ouders zouden wel een schoolfee moeten betalen.

De door Zeeland Refinery gesponsorde Dell computers worden gebruikt in Martin’s Secondary School. We krijgen niet de indruk dat er al sprake is van een methodische aanpak en dat er regelmatig mee gewerkt wordt. In de les die wij volgen worden stukjes tekst overgetypt in een tekstverwerkingsprogramma.

Aan schoolmaterialen is grote behoefte. De leermiddelen zijn verouderd en niet in voldoende mate voor handen.  Het is gebleken dat het Zambiaanse onderwijs ingrijpend wordt vernieuwd.  Er zijn enkele nieuwe schoolvakken ingevoerd waaronder  computeronderwijs.

Sinds 2013 wordt het veelbelovende digitale iSchool programma geïntroduceerd in het Zambiaanse basisonderwijs. Het is bestemd voor alle klassen van de basisschool van grade 1 t/m 7 en bevat meer dan 5000 lessen volgens het vernieuwde Zambiaanse onderwijsprogramma. Er zijn speciaal gebouwde stootvaste tablets voor leerlingen en leerkrachten. Van grade 1 t/m 3 zijn de lessen naast het Engels in 7 lokale talen. Erna en ik hebben een ochtend een school bezocht in een arme, zwak sociale wijk van Lusaka waar al 3 jaar met iSchool wordt gewerkt. Directeur en leerkrachten zijn enthousiast. De eerste resultaten met iSchool in het noorden van Zambia zijn veelbelovend.

SAM_5178

Invoering zal goed moeten worden voorbereid: training/begeleiding van leerkrachten, financiële middelen, technische voorzieningen. Als oud schooldirecteuren basis- en speciaal basisonderwijs zijn wij van mening dat iSchool ook voor onze Palabanaschool van grote betekenis kan zijn voor een goede aansluiting op de onderwijsvernieuwing,  verbetering van de leerresultaten en een positieve impuls voor de motivatie van leerlingen en leerkrachten.

Volgens de general manager van Palabana zijn er sinds de opening in 2005 in totaal 115 kinderen opgevangen. Een ‘Palabaan’ doet nu de politie opleiding. Men wil Palabana- kinderen zelf recruteren en opleiden tot personeelsleden. Er zijn nu 7 leerkrachten (basis en voortgezet onderwijs). Een meisje van 22 werkt in de winkel. Daarmee wil ze een deel van haar opleiding voor verpleegkundige verdienen.

In januari 2016 zaten er 17 jongeren op de eigen Martin’s Secondary School (grade 8 en 9).

Er zijn ook externe leerlingen. Een leerling zit op een ‘boarding school’(internaat) in Chongwe. Vier leerlingen lopen dagelijks 8 km heen en terug naar de Mikangoschool. Drie gaan naar een andere  secondary school in de buurt.


Kansen voor Palabana

De infrastructuur van het Kinderdorp biedt mogelijkheden om via verdienmodellen meer inkomsten te verwerven. Het gemeenschapsgebouw wordt nu al vaker gebruikt voor bijeenkomsten van groepen uit de omgeving. Regelmatig is er op zondag een religieuze viering samen met de militairen en hun gezinsleden van een militair kamp in de omgeving. De zorgmoeders van Palabana hebben al ideeën om bijvoorbeeld maandelijks een markt te houden bij het gebouw.

Hoewel de tijd nu niet erg gunstig lijkt, gezien de politieke en economische situatie, wordt er langs de nieuwe Leopard Hill Road steeds meer gebouwd, Het blijkt dat er zich meer grotere en kleinere boeren met personeel en dus gezinnen met kinderen in de omgeving vestigen  De weg loopt langs het grondgebied van Palabana (ca. 200 ha). Er is volgens bewoners in de omgeving behoefte aan een goede school in de buurt.

Op zo’n 5 km van het Kinderdorp wordt een nieuwe universiteit gebouwd. De onverharde wegen daar naar toe worden verbreed en geasfalteerd. Het betekent een betere ontsluiting van de omgeving en meer kans op economische activiteit.


Tot slot

Het werkbezoek heeft een duidelijk vervolg gekregen. Het uitgebreide onderzoek in het Kinderdorp onder leiding van Julie Schurgers is begin juli 2016 uitgevoerd. Enkele maanden later is op 19 oktober 2016 in Düsseldorf het rapport met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen door haar  gepresenteerd aan de voorzitter van de Palabana Children’s Village Trust en de bestuursleden van onze stichting. Daar hebben we ons samen gecommitteerd om verder te gaan met het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het komende half jaar. Die periode beschouwen we als een transitieperiode waarin toegewerkt zal worden naar het begin van uitvoering van ‘Palabana  2.0: Innovative 5 Year Project Plan 2017 – 2022’. Begin januari 2017 reist Julie voor enkele weken naar Zambia. Met de Trust zal zij de planning en activiteiten van de overgangsperiode vaststellen. Aan de hand daarvan wordt bepaald wanneer zij semipermanent in Palabana gaat wonen om ter plekke leiding te kunnen geven aan de ontwikkelingen.

Via social media en de website zullen wij u daarvan regelmatig op de hoogte proberen te houden.

Hans van Liempt